De pensioenwereld besteedt terecht veel aandacht aan de hoogte van de beleggingskosten, waaronder vermogensbeheerkosten en transactiekosten. Maar heeft u ook voldoende aandacht voor de vraag of uw effectenorders met het best mogelijke resultaat worden uitgevoerd?

Best mogelijke resultaat
Europese ondernemingen die effectenorders voor hun klanten uitvoeren (deze ondernemingen worden ook wel brokers genoemd) zijn wettelijk verplicht om toereikende maatregelen te nemen om voor die klanten het best mogelijke resultaat te behalen. Op grond van MiFID moeten zij daarbij rekening houden met “met de prijs van de financiële instrumenten, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten.

Maar, wat houdt dit ‘rekening houden met alle relevante aspecten van een order’ nu precies in? We lichten dit nader toe aan de hand van een – vereenvoudigd – voorbeeld.

Voorbeeld
Stel, u geeft uw broker opdracht tot aankoop van een bepaald aandeel dat op meerdere aandelenbeurzen wordt verhandeld. Op aandelenbeurs A is de aankoopprijs van het betreffende aandeel 15 euro zonder verdere kosten, dus in totaal 15 euro. Op aandelenbeurs B kost dit aandeel 14 euro (de aankoopprijs) met daarbovenop nog een vast transactiebedrag van 1 euro (de uitvoeringskosten), dus in totaal eveneens 15 euro. Op welke aandelenbeurs behaalt uw broker nu het best mogelijke resultaat voor de uitvoering van uw order?

Op grond van MiFID is de vraag of het best mogelijke resultaat is behaald afhankelijk van het belang, dat de broker aan de diverse aspecten van de effectenorder toekent. In dit geval is dat (i) de aankoopprijs en (ii) de uitvoeringskosten. Als een broker meer belang toekent aan lagere uitvoeringskosten dan aan een lagere aankoopprijs, behaalt deze bij uitvoering van uw order op aandelenbeurs A het best mogelijke resultaat. Als een broker meer belang toekent aan een lagere aankoopprijs dan aan lagere uitvoeringskosten, behaalt deze bij uitvoering van uw order op aandelenbeurs B het best mogelijke resultaat.

Orderuitvoeringsbeleid
Uit dit voorbeeld blijkt, dat per broker kan verschillen waar het best mogelijke resultaat kan worden behaald en dat dit afhankelijk is van de weging die een individuele broker aan de diverse aspecten van een effectenorder toekent. Deze wegingen zijn te vinden in het orderuitvoeringsbeleid (best execution policy) van de betreffende broker. Een broker moet dit orderuitvoeringsbeleid openbaar maken, en dit beleid zal daarom doorgaans te vinden zijn op de website van de broker.

Beste prijs
In de praktijk zal een broker bij de uitvoering van een effectenorder het meeste belang toekennen aan de te realiseren aankoopprijs, respectievelijk verkoopprijs, van een belegging (hoewel bij effectenorders met een grote omvang ook de waarschijnlijkheid en snelheid van uitvoering van de order een belangrijke rol speelt). Het totale financiële belang dat met een belegging is gemoeid zal immers voor het grootste gedeelte bepaald worden door de aankoopprijs, respectievelijk de verkoopprijs, van die belegging (zoals ook blijkt uit de aankoopprijs van het aandeel in ons bovenstaande voorbeeld). De vraag is hierbij of deze aankoopprijs, respectievelijk verkoopprijs, wel de beste prijs is die een broker kan behalen. Kijkt de broker voor de uitvoering van de effectenorder wel naar voldoende handelsplatformen?

Terug naar ons voorbeeld: de aankoopprijs voor het aandeel is het laagst bij aandelenbeurs B, namelijk 14 euro. Maar dat is de laagste prijs die voor dit aandeel op aandelenbeurzen A en B valt te behalen. Wat nu als op een ander handelsplatform dezelfde aandelen te koop zijn voor een prijs van 13 euro? Dan zal het best mogelijke resultaat op dit handelsplatform behaald kunnen worden en niet meer op aandelenbeurs B.

Kijken naar meerdere handelsplatformen
Juist bij aandelen en obligaties is het belangrijk dat een broker naar meer dan één handelsplatform kijkt. Sinds 2007 is namelijk het aantal handelsplatformen waarop aandelen en obligaties kunnen worden verhandeld enorm toegenomen, en daarmee ook de concurrentie tussen deze handelsplatformen. Het is dan ook aannemelijk dat een broker die voor de uitvoering van effectenorders meerdere handelsplatformen in ogenschouw neemt een betere aankoopprijs, respectievelijk verkoopprijs, kan behalen dan een broker die zich beperkt tot één handelsplatform.

Top-5 handelsplatformen
Hoe kunnen pensioenfondsen, vermogensbeheerder en fondsbeheerders nu nagaan of hun brokers wel het best mogelijke resultaat voor hen behalen bij het uitvoeren van effectenorders? Als gevolg van de regels van MiFID 2, die op 3 januari 2018 zijn ingegaan, moeten Europese brokers uiterlijk 30 april van ieder jaar de top-5 handelsplatformen publiceren, waar zij in het voorgaande kalenderjaar effectenorders hebben uitgevoerd. Zij moeten dit uitsplitsen naar type financieel instrument (zoals aandelen en obligaties) en naar type klant (retail of professioneel). Deze overzichten bieden eenvoudig inzicht in hoeverre een Europese broker voor de uitvoering van effectenorders in een bepaald type financieel instrument gebruikt maakt van meerdere handelsplatformen.

Daarnaast moeten Europese brokers uiterlijk 30 april van ieder jaar een samenvatting van hun analyses publiceren over de kwaliteit van hun orderuitvoering per type financieel instrument. Pensioenfondsen, vermogensbeheerders en fondsbeheerders kunnen met behulp van deze informatie onderbouwd het gesprek aangaan met hun brokers over de vraag of zij voor hen het best mogelijke resultaat hebben behaald, en waar eventueel moet worden bijgestuurd in het orderuitvoeringsbeleid.

Tot slot
Omdat Europese brokers de informatie over hun top-5 handelsplatformen uiterlijk 30 april 2019 moeten publiceren is voor pensioenfondsen, vermogensbeheerders en fondsbeheerders nu het juiste moment aangebroken om de gesprekken hierover met hun brokers te voeren. Zoals aangegeven is het in ieder geval de moeite waard om na te gaan in hoeverre brokers gebruik maken van meerdere handelsplatformen voor de uitvoering van effectenorders. Bartolus Advocaten kan u nadere informatie geven om deze gesprekken optimaal te voeren.

nl_NL
en_GB nl_NL