Algemene Voorwaarden Bartolus Rechtspraktijk B.V. (versie 5 mei 2020)

1. Bartolus Rechtspraktijk B.V. (“Bartolus”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71424172, met als doel het beoefenen van de rechtspraktijk met inachtneming van alle op het beroep van advocaat toepasselijke regelgeving.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Bartolus aanvaarde opdracht. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van andere derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Bartolus te zijn gegeven en worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bartolus. Artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing, ook niet wanneer de opdracht is verstrekt met de bedoeling dat deze door een bepaalde aan Bartolus verbonden persoon zal worden uitgevoerd. Onder verbonden persoon wordt begrepen iedere werknemer, medewerker, hulppersoon, bestuurder en (in)directe aandeelhouder van Bartolus.

4. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn mede bedoeld als om niet gemaakte, onherroepelijke derdenbedingen ten gunste van de aan Bartolus verbonden personen in de zin van artikel 6:253 lid 4 BW.

5. Iedere aansprakelijkheid van Bartolus is beperkt tot het bedrag dat onder de door Bartolus afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd (thans in totaal maximaal EUR 500.000,-), te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de desbetreffende aansprakelijkheid.

7. Bartolus is bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen. Bartolus zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bartolus is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Bartolus heeft de bevoegdheid om eventuele voorwaarden van derden, waaronder aansprakelijkheidsbeperking, namens de opdrachtgever te aanvaarden.

8. De opdrachtgever vrijwaart Bartolus tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. De opdrachtgever vrijwaart Bartolus tevens voor alle met dergelijke aanspraken verband houdende kosten, zoals werkelijke advocaatkosten, proceskosten, arbitragekosten, buitengerechtelijke kosten en kosten van deskundigen.

9. Bartolus neemt geen derdengelden in ontvangst aangezien Bartolus geen stichting derdengelden ter beschikking heeft.

10. Op de verwerking van persoonsgegevens door Bartolus is het Privacy Statement van Bartolus van toepassing. Dit Privacy Statement is te vinden op www.bartolus.nl.

11. Op diensten verricht door advocaten van Bartolus is de klachtenregeling van Bartolus van toepassing. Deze klachtenregeling is te vinden op www.bartolus.nl.

12. Op de rechtsverhouding tussen Bartolus en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd van een geschil tussen Bartolus en een opdrachtgever kennis te nemen.